نگرانی های سم شناسی، محیط زیست و مشاغل


خطرات بهداشتی مرتبط با استفاده از میکروب کش ها در بخش مراکز بهداشتی از تحریک غشای مخاطی تا مرگ متفاوت است، که مورد دوم شامل تزریق تصادفی توسط بیماران دارای اختلال روانی است. گرچه میزان سمیت آن ها متفاوت است، اما همه مواد ضدعفونی کننده باید با احتیاط های ایمنی مناسب و فقط برای هدف مورد نظر استفاده شوند.

عوامل کلیدی مرتبط با ارزیابی خطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی شامل مدت زمان، شدت (یعنی میزان مواد شیمیایی) و محل در معرض قرار گرفتن (مانند پوست، غشاهای مخاطی و استنشاق) است. مسمومیت می تواند حاد یا مزمن باشد. معمولاً سمیت حاد ناشی از ریختن تصادفی یک ماده شیمیایی است. قرار گرفتن در معرض آن ناگهانی است و اغلب شرایط اضطراری ایجاد می کند. مسمومیت مزمن ناشی از تماس مکرر با سطوح پایین این ماده شیمیایی در مدت طولانی است. کارفرمایان مسئول آگاه سازی کارکنان در مورد خطرات شیمیایی در محل کار و اجرای اقدامات کنترلی هستند. استاندارد های سازمان ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA) (29 CFR 1910.1200, 1915.99, 1917.28, 1918.90, 1926.59, and 1928.21)  تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد شیمیایی خطرناک را ملزم به تهیه برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) برای هر ماده شیمیایی یا مخلوطی از مواد شیمیایی می کند. کارفرمایان باید این برگه ها را به آسانی در اختیار کارکنانی که با محصولاتی که در معرض آنها قرار می گیرد، قرار دهند.

محدودیت قرار گرفتن در معرض بسیاری از مواد شیمیایی مورد استفاده در مراکز مراقبت های بهداشتی برای کمک به ایجاد یک محیط ایمن منتشر شده است، و در صورت لزوم، هر بخش از دستورالعمل مورد بحث قرار گرفته است. فقط محدودیت های قرار گرفتن در معرض انتشار مواد شیمیایی توسط OSHA دارای تاییده است. OSHA محدودیتی را به عنوان میانگین وزنی زمانی (TWA) منتشر می کند، یعنی میانگین غلظت برای یک روز کاری معمولی 8 ساعته و یک هفته کاری 40 ساعته که تقریباً همه کارکنان می توانند مکرراً در معرض مواد شیمیایی قرار گیرند. اثرات به عنوان مثال، حد مجاز قرار گرفتن در معرض (PEL) برای اتیلن اکساید1.0 ppm ، 8 ساعت TWA است. موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی CDC (NIOSH) محدودیت های توصیه شده برای قرار گرفتن در معرض (RELs) را توسعه می دهد. REL ها محدودیت های مواجهه شغلی هستند که توسط NIOSH به عنوان محافظ سلامت و ایمنی کارکنان در طول عمر کاری توصیه می شوند. این محدودیت اغلب به مدت 40 ساعت TWA تا 10 ساعت در روز در طول یک هفته کاری 40 ساعته بیان می شود. این محدودیت های بر اساس قرار گرفتن در معرض استنشاق طراحی شده است. اثرات تحریک کننده و آلرژیک ممکن است زیر محدوده مواجهه ایجاد شود و تماس با پوست می تواند منجر به اثرات پوستی یا جذب سیستمیک بدون استنشاق شود. کنفرانس آمریکایی بهداشتگران دولتی (ACGIN) همچنین دستورالعمل هایی را در مورد محدودیت های قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی ارائه می دهد. اطلاعات مربوط به مواجهه با مواد شیمیایی در محیط کار و روش های کاهش اثرات آنها (به عنوان مثال، شیوه های کار، کنترل های مهندسی، PPE) در وب سایت های (http://www.osha.gov) و (http://wwwcdc.gov/niosh) موجود است.

برخی ایالت ها غلظت برخی از میکروب کش های شیمیایی (مانند گلوتارآلدئید، فرمالدئید و برخی فنول ها) را از طریق سیستم فاضلاب کم یا حذف کرده اند. این قوانین به منظور به حداقل رساندن آسیب های زیست محیطی در نظر گرفته شده است. اگر مراکز مراقبت های بهداشتی از حداکثر غلظت مجاز یک ماده شیمیایی (به عنوان بیش از 5 میلی گرم در لیتر) استفاده کنند، آن ها سه گزینه دارند. اول، می توانند از محصولات جایگزین استفاده کنند، به عنوان مثال، آن ها می توانند به جای ضد عفونی کننده گلوتارآلدئید از ضدعفونی کننده دیگری برای ضدعفونی سطح بالا یا به جای استفاده از فنولیک ها از ترکیبات آمونیوم چهار تایی برای ضدعفونی سطح پایین استفاده کنند. دوم، مرکز مراقبت های بهداشتی می تواند مواد ضدعفونی کننده را جمع آوری کرده و به عنوان یک ماده شیمیایی خطرناک دفع کند. سوم، این مراکز می تواند از یک روش تیمار ماده شیمیایی در مقیاس کوچک (به عنوان مثال خنثی سازی گلوتارآلدهید با گلیسین) استفاده کند.

دفع ایمن مواد شیمیایی تحت کنترل در سراسر جامعه پزشکی مهم است. برای دفع حجم زیادی از محلول های مصرف شده، ممکن است کاربران قبل از دفع (مانند گلوتارآلدئید) فعالیت میکروب کشی ماده شیمیایی را خنثی کنند. محلول ها را می توان با واکنش با مواد شیمیایی مانند سدیم بی سولفیت یا گلیسین خنثی کرد.

نویسندگان اروپایی پیشنهاد کرده اند که وسایل و تجهیزات تهویه درمانی باید با حرارت ضد عفونی شوند تا با مواد شیمیایی. نگرانی های مربوط به ضدعفونی شیمیایی شامل عوارض جانبی سمی برای بیمار ناشی از بقایای شیمیایی روی ابزار یا شیء و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی و آلودگی مجدد با شستشوی ابزار ضدعفونی شده با مواد شیمیایی با آب مقطر آلوده به میکروب است.

انتهای پیام/ چهارشنبه 13 مرداد 1400

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می دهیم

غیرفعال سازی کلستریدیوم دیفیسیل

ضد عفونی دستگاه های آلوده به HBV ،HCV ،HIV یا TB

ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی

ضد عفونی کننده فنولیک ها

ضد عفونی کننده گلوتارآلدهید

×