PCD کامپکت مارپیچ (Compact Helix PCD) (RRS 14-11290)

جهت پایش استریلیزاسیون مجموعه ای از وسایل و بسته های موجود در اتوکلاو بخار از دستگاه چالش فرایند استرلیزاسیون (Process Challenging Device (PCD استفاده می شود.

PCD کامپکت مارپیچ RRS دارای یک لوله فلزی فنری شده می باشد. این لوله فلزی بدنه پلاستیکی آن را محافظت می کند.

روش کار با دستگاه PCD کامپکت مارپیچ RRS

  • نوار نشانگر ۴ نقطه ای مطابق شکل از وسط خم شود. خم شدن باید به روشی باشد که قسمت دارای نشانگر ۴ نقطه ای به سمت داخل قرار گیرد.
  • قسمت خم شده را درون شیار قطعه پلاستیکی قرار دهید و درب محفظه فلزی را ببندید. PCD همراه با مجموعه ای از بسته ها درون اتوکلاو قرار گرفته و فرایند استریلیزاسیون انجام می گیرد.

نحوه کار دستگاه اتوکلاو

در ابتدای دوره استریلیزاسیون خلأ ایجاد شده توسط دستگاه، هوای داخل دستگاه و لوله مارپیچ را تخلیه می کند. سپس با ورود عوامل استریل کننده بخار به لوله مارپیچ و سپس محفظه فلزی نشانگر تغییر رنگ می دهد. رنگ نشانگر 4 نقطه ای بعد از اتمام دوره استریل دستگاه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نتیجه

نوار نشانگر PCD مربوط به بخار در شرایط استریلیزاسیون مناسب از رنگ زرد به سیاه تغییر رنگ می دهد. در  صورت وجود رنگ زرد یا قهوه ای در نقاط نشانگر باید خلأ دستگاه و ورودی بخار توسط مسئول فنی دستگاه ارزیابی شود.

پارامترهاي مورد ارزيابي PCD RRS

  • نشتی هوا
  • گازهای غیر قابل تراکم
  • خروج ناکافی هوا
  • نفوذ بخار به سطوح داخلی وسایل از قبیل لوله های باریک، لوله ها و لوازم حفره دار

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

PCD مارپیچ (Helix PCD) (RRS 14-11510)

PCD کامپکت چند منظوره (All-in-one Helix PCD) (RRS 14-11280)

نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520)

نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

نشانگر نواری کنترل دسته ها (PCD) (RRS 14-11520)

×