نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۴۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ ( ۱۱۴۴۰-۱۴ RRS) جهت کنترل استریلیزاسیون پک و بسته های کمتر از ۱۲ قلم شامل پک های استریل کوچک مانند ست پانسمان مورد استفاده قرار می گیرد.  نشانگر تایپ ۴ RRS نسبت به دو یا چند پارامتر مؤثر در استریلیزاسیون حساسیت نشان می دهد. پارامترها برای انواع استریلیزاسیون متفاوت می باشد. در اتوکلاو بخار، سه پارامتر دما، زمان و فشار حائز اهمیت می باشد. نشانگر شیمیایی برای دستگاه اتوکلاو بخار در دو دمای ۱۳۴ درجه سانتی گراد به مدت 3/5 دقیقه و ۱۲۱ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه کارایی دارد.

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۴۰-۱۴ RRS) قبل از قرار گرفتن در اتوکلاو بخار

نتیجه نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴

 تغییر رنگ نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ ( ۱۱۴۴۰-۱۴ RRS) از نارنجی به سیاه می باشد. تغییر رنگ کامل نشان دهنده عملکرد صحیح دستگاه استریلیزاسیون است. عدم تغییر رنگ نشانگر شیمیایی نشان دهنده شکست در فرآیند استریلیزاسیون است. همچنین باید صحت عملکرد دستگاه توسط مسئول فنی مورد بررسی قرار گیرد.

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۴۰-۱۴ RRS) بعد از قرار گرفتن در اتوکلاو بخار

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر را در دفتر مستند سازی CSSD شرکت RRS ثبت کنید.

مشخصات نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۴۰-۱۴ RRS)

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۵۰-۱۴ RRS)

نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520)

نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (11650-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۵ (11540-14 RRS)

×