آیا مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (CDC) نوع خاصی از نشانگر های شیمیایی را معرفی می کند؟


آیا مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (CDC) نوع خاصی از نشانگر های شیمیایی را معرفی می کند؟ خیر.

دو دسته از نشانگر های شیمیایی تک پارامتر و چند پارامتر هستند. یک نشانگر شیمیایی تک پارامتری تنها اطلاعاتی در مورد یک پارامتر استریلیزاسیون (به عنوان مثال، زمان یا دما) ارائه می دهد. نشانگر های شیمیایی چند پارامتری برای واکنش در برابر دو یا چند پارامتر فرآیند استریلیزاسیون (به عنوان مثال، زمان و دما یا زمان و بخار) طراحی شده اند و می توانند نشانه قابل اطمینان تری را از شرایطی که در استریلیزاسیون برآورد شده است را ارائه دهند. نشانگر های شیمیایی (مهم نیست چه کلاس یا نوعی) استریل شدن را تایید نمی کنند و جایگزین نیاز به آزمایش هفتگی تست اسپور نمی شوند.

منبع

Centers for Disease Control and Prevention

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

PCD کامپکت چند منظوره (All-in-one Helix PCD) (RRS 14-11280)

نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

کنترل استریلیزاسیون در کجا قرار داده شود؟

چگونه فرآیند استریلیزاسیون نظارت می شود؟

×