تمیز کردن چیست و چرا مهم است؟


تمیز کردن اولین مرحله لازم برای فرآیند ضد عفونی کردن است. تمیز کردن باعث حذف مواد آلی، نمک ها و لکه های قابل مشاهده می شود، که همگی با غیر فعال شدن میکروبی تداخل دارند. عمل شست و شو با مواد شوینده و سورفاکتانت ها و آبکشی با آب باعث کاهش قابل توجهی در تعداد میکروارگانیسم ها می شود. اگر در ابتدا سطح تمیز نشود، موفقیت فرآیند ضد عفونی کردن می تواند به خطر بیافتد. حذف کلیه لکه های خون قابل مشاهده و مواد معدنی و آلی می تواند میزان عملکرد ماده ضد عفونی کننده را افزایش دهد. هنگامی که یک سطح به طور مناسب تمیز نیست، می تواند به عنوان یک محافظ برای میکروارگانیسم ها عمل کند. 

منبع

Centers for Disease Control and Prevention

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

کنترل استریلیزاسیون در کجا قرار داده شود؟

چگونه فرآیند استریلیزاسیون نظارت می شود؟

×